Witamy w sklepie tanecznym SPIN!

Przykładowy wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

- Adresat: Ewa Galińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPIN Ewa Galińska ul. Mazowiecka 88 lok. 4, 30-023 Kraków

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.